Algemeen Bedieningspaneel

From SignalWiki
Revision as of 21:18, 24 January 2019 by SignalAdmin (talk | contribs) (Opdrachtknoppen algemeen bedieningspaneel)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Inhoud | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages

Flag de.png Deutsch Flag en-gb.png English  


Algemeen Bedieningspaneel

Een algemeen bedieningspaneel is een vereenvoudigde representatie van een seinhuis is, maar is geen specifiek seinhuissysteem zoals bijvoorbeeld Procesleiding of Sp Dr S60.

Symbolen

Hoofdsein

Een hoofdsein wordt afgebeeld als een driehoek.

Generic panel main signal.png

Wanneer de automatische rijweginstelling voor het hoofdsein is ingeschakeld, wordt het sein door een open driehoek afgebeeld.

Generic panel main shunt signal ars.png

Het label van het sein toont een rode achtergrond wanneer het sein verhinderd is. Vanaf een verhinderd sein - niet te verwarren met een sein dat verhinderd is voor bediening - kan nooit een rijweg ingesteld worden. Druk op de seinknop in combinatie met [SVAAN] resp. [SVUIT] om de verhindering van een sein in- of uit te schakelen.

Generic panel main signal locked.png

Een sein dat verhinderd is voor bediening wordt aangegeven door een rode cirkel om de seinknop. Een verhindering tot bediening van een sein kan worden aangebracht door op de seinknop gevolgd door de opdrachtknop [VAAN] te drukken. Druk op de seinknop gevolgd door de opdrachtknop [VUIT] om de verhindering tot bediening van een sein te verwijderen.

Generic panel main signal inhibited.png

Het is mogelijk om de Verhindering voor Bediening van een sein te overbruggen. In dat geval verschijnt er een gele cirkel om de seinknop. Druk op de seinknop gevolgd door de opdrachtknop [VOBR] om de verhindering tot bediening te overbruggen. Na het instellen van een rijweg zal de verhindering tot bediening weer actief worden.

Generic panel main signal inhibit override.png

Hoofdsein + rangeersein

Een hoofdsein met rangeersein wordt afgebeeld als een driehoek plus een kleine rechthoek.

Generic panel main shunt signal.png

Wanneer de automatische rijweginstelling voor het hoofdsein is ingeschakeld, wordt het hoofdsein door een open driehoek afgebeeld.

Generic panel main shunt signal ars.png

Spoorsectie

Een spoorsectie wordt afgebeeld als een lijn. Indien de onderschriften aan staan, zal ook het spoornummer tussen haakjes vermeld worden.

Generic panel track section.png

Om te verhinderen dat er een rijweg ingesteld kan worden over een bepaald spoor, kan een Verhindering bediening worden aangebracht voor het betreffende spoor. Druk op de opdrachtknop [VAAN] en klik vervolgens op het spoor waar de verhindering aangebracht moet worden. De spoorsectie zal nu gestippeld afgebeeld worden. Aangrenzende uitrijseinen van de bewuste spoorsectie zullen automatisch verhinderd worden.

Generic panel track section inhibited.png

De verhindering van een spoorsectie kan worden opgeheven met behulp van de opdrachtknop [VUIT] gevolgd door het klikken op de spoorsectie.

Generic panel track section inhibited cancelled.png

De aanliggende uitrijseinen zijn dan nog steeds verhinderd. Om rijwegen in te stellen vanaf een dergelijk sein dient uiteraard eerst de verhindering van het sein met behulp van de opdrachtknop [SVUIT] te worden opgeheven

Generic panel track section normal.png

Wissel

Wissel in doorgaande stand.

Generic panel switch.png

Een rode achtergrond van het label van een wissel geeft aan dat het wissel verhinderd is om om te leggen.
Een rijweg inleggen over het wissel is mogelijk, echter de stand van het wissel kan niet veranderd worden.
Druk op de wisselknop gevolgd door de opdrachtknop [WVAAN] om het omleggen van een wissel te verhinderen.
De verhindering tot omleggen van een wissel kan worden opgeheven door de wisselknop gevolgd de opdrachtknop [WVUIT] te drukken.

Generic panel switch locked.png

Een gestippeld wissel geeft aan dat het wissel verhinderd is voor het instellen van rijwegen over het wissel. Omleggen van het wissel is in dit voorbeeld nog wel mogelijk.
Druk op de opdrachtknop [VAAN] en daarna op een spoordeel van het wissel (dus niet de wisselknop) om een verhindering rijweg aan te brengen op het wissel.
Gebruik opdrachtknop [VUIT] en spoordeel van het wissel om de verhindering tot instellen van rijwegen over het wissel op te heffen.

Generic panel switch inhibited.png

Rijrichting

De rijrichting op een baanvak wordt met onderstaande symbolen aangegeven.
Er kan alleen een rijweg ingesteld worden overeenkomstig voor de actieve rijrichting.
Voor het draaien van de rijrichting kan de opdrachtknop [BD] gedrukt worden, gevolgd door de knop tussen de rijrichting-pijlen.

Generic panel track direction.png

Wanneer er een rijweg ingesteld is naar het baanvak waarvoor de rijrichting van toepassing is, zal de pijl groen kleuren.
Op dat moment kan de rijrichting niet gedraaid worden.

Generic panel track direction route set.png

Instellen rijwegen

Rijwegen

Om een rijweg in te stellen moeten er twee knoppen op het paneel ingedrukt worden. Dit zijn óf twee seinknoppen (ronde knoppen naast het seinsymbool) óf een seinknop en een eindknop. Daarna dient de knop voor het gewenste soort rijweg - treinrijweg of rangeerrijweg - ingedrukt worden.

Zodra alle benodigde knoppen ingedrukt zijn, zal het systeem proberen om de voorgedefinieerde rijweg in te stellen tussen het gekozen beginpunt en eindpunt. Als de rijweg mogelijk is, en alle veiligheidstesten succesvol zijn, zullen de wissels in de juiste stand omgelegd worden. Uiteindelijk zal, wanneer de rijweg volledig ingelegd is, het sein uit de stand stop komen.

Het instellen van de rijweg vergt enige tijd. Druk daarom niet continu of herhaaldelijk of knoppen om een verkeerde werking van het paneel te voorkomen.

Indien het lijkt alsof de rijweg ingesteld is, maar het sein niet uit de stand Stop komt, dient nagegaan te worden of er bijvoorbeeld een wissel is dat niet omgelegd kon worden, flank protectie niet (volledig) aanwezig is of dat er niet aan enig andere voorwaarde voldaan kon worden om de rijweg succesvol in te leggen.

Het is belangrijk te weten dat bij het "inlopen" van een treinrijweg, de rijweg aanvankelijk zal inlopen op het veiligheidsniveau van rangeerrijwegen. Als alles juist is ingelopen en vergrendeld, zullen vervolgens de acties uitgevoerd worden om het veiligheidsniveau op te schalen naar dat van een "treinrijweg". Denk daarbij aan zaken als flank protectie. Het kan dan ook gebeuren dat een rijweg niet verder "inloopt" dan het niveau van rangeerrijweg. Bij het herroepen kan het dus voorkomen dat dit op het niveau van een rangeeerrijweg gedaan moet worden.

Instellen van een rangeerrijweg

Druk op beginknop van een sein en de eindknop (van een sein) om een rangeerrijweg in te stellen. Beide knoppen zullen paars oplichten.

Generic panel route setting 01.png

Druk vervolgens op de knop "Rangeerrijweg" [RR]. Wanneer er geen belemmeringen zijn, zal de rijweg inlopen.
Wissels zullen waar nodig omlopen. Uiteindelijk zal de gehele rangeerrijweg blauw oplichten.
Het beginsein zal veranderen naar "wit", dat aangeeft dat er een rangeer seinbeeld wordt getoond.

Generic panel route setting 02.png

Het is niet mogelijk om een rangeerrijweg direct op te waarderen naar een treinrijweg.
Om een rangeerrijweg op te waarderen naar een treinrijweg, moet het beginsein eerst op stop gezet worden.

Generic panel route setting 03.png

Nu, kan de rijweg "opgewaardeerd" worden naar een treinrijweg door dezelfde beginknop en eindknop gevolgd door de knop "Treinrijweg" [TR] te drukken.

Generic panel route setting 05.png

Instellen van een treinrijweg

Druk op beginknop van een sein en de eindknop (van een sein) om een rangeerrijweg in te stellen. Beide knoppen zullen paars oplichten.

Generic panel route setting 01.png

Druk vervolgens op de knop "Treinrijweg" [TR].
Wanneer er geen belemmeringen zijn, zal de rijweg inlopen. Wissels zullen waar nodig omlopen. Uiteindelijk zal de gehele treinrijweg groen oplichten.
Elk element dat bijdraagt aan de veiligheidseisen voor een treinrijweg, zoals bijvoorbeeld flank protectie, wordt in het geel getoond.

Generic panel route setting 05.png

Herroepen van een rijweg

Hoe een rijweg herroepen moet worden is afhankelijk van in hoeverre de rijweg is ingelopen en welk soort rijweg - treinrijweg of rangeerrijweg - is ingesteld.

Generic panel route setting 05.png

Hoofdregel bij het herroepen van rijwegen: Zet ALTIJD het beginsein op Stop met behulp van de opdrachtknop [STOP] , ook wanneer het sein reeds Stop toont op het paneel

Generic panel route setting 06.png

Wanneer de te herroepen rijweg een volledig ingelopen treinrijweg is kan deze herroepen worden door het beginsein te drukken in combinatie met de opdrachtknop [RHT].
De treinweg zal dan in zijn geheel herroepen worden. Alle elementen in de rijweg worden vrijgegeven als ook bijhorende flankbeveiligingen. Wanneer het volledig herroepen van een treinrijweg niet lukt, dient elk afzonderlijk element in de rijweg te worden herroepen. Druk daarvoor op bijvoorbeeld een wisselknop in combinatie met de opdrachtknop [RHTE].

Wanneer de te herroepen rijweg een volledig ingelopen rangeerrijweg is kan deze herroepen worden door het beginsein te drukken in combinatie met de opdrachtknop [RHR].
De treinweg zal dan in zijn geheel herroepen worden. Alle elementen in de rijweg worden vrijgegeven. Wanneer het volledig herroepen van een rangeerrijweg niet lukt, dient elk afzonderlijk element in de rijweg te worden herroepen. Druk daarvoor op bijvoorbeeld een wisselknop in combinatie met de opdrachtknop [RHRE].

Opdrachtknoppen algemeen bedieningspaneel

Assenteller Reset || ASR || Bewerkt het resetten van een assenteller naar "0"
Omschrijving Afk. Functie
Baanvak
Rijrichting Baanvak Omdraaien BD  
Overwegen
Overweg Sluiten voor Wegverkeer OS  
Overweg Gesloten Houden AAN OAAN Sluit een overweg en houdt deze gesloten
Overweg Gesloten Houden UIT OUIT Opheffen van het permanent gesloten houden van een overweg
Overweg Automatisch Sluiten UIT OAUIT Automatisch sluiten van een overweg inschakelen
Overweg Automatisch Sluiten AAN OAAAN Automatisch sluiten van een overweg uitschakelen
Rijwegen
Herroepen Trein Rijweg RHT Herroepen van een trein rijweg
Herroepen Rangeerrijweg RHR Herroepen van een rangeerrijweg
Herroepen Element Trein Rijweg RHTE Herroepen van een element in een trein rijweg
Herroepen Element Rangeerrijweg RHRE Herroepen van een element in een rangeerrijweg
Geen Bovenleiding RBOV Instellen van een rijweg naar een spoor zonder bovenleiding
Geen Doorschietweg RDG Instellen van een rijweg zonder doorschietweg
Korte Doorschietweg RDK Instellen van een rijweg met verkorte doorschietweg
Doorschietweg naar Links RDL Instellen van een rijweg met een naar linksafbuigende doorschietweg
Doorschietweg naar Rechts RDR Instellen van een rijweg met een naar rechtsafbuigende doorschietweg
Alternative rijweg RALT Instellen van een rijweg anders dan de normale rijweg
ARI Uitschakelen SAUIT Automatische Rijweg Instelling vanaf een sein inschakelen
ARI Inschakelen SAAAN Automatische Rijweg Instelling vanaf een sein uitschakelen
Verhinderen Bediening AAN VAAN Verhinderen van bediening van een sein óf het inleggen van een rijweg over een wissel of spoor
Verhinderen Bediening UIT VUIT Opheffen verhinderen van bediening van een element
Verhinderen Bediening Overbruggen VOBR Overbruggen van verhindering bediening. Alleen van toepassing op seinen
Seinen
Sein Verhinderen AAN SVAAN Verhinderen van een sein
Sein Verhinderen UIT SVUIT Opheffen verhinderen van een sein
Oprij-Sein SOPR Inschakelen van het oprij-seinbeeld
Sein Activeren SA Sein activeren.
STOP STOP Sein op Stop zetten
Zet een sein altijd op Stop vóór het herroepen van een rijweg of een doorschietweg, ook als het stoptonend is.
Wissels
Wissel Omleggen WO Omleggen van een wissel
Wissel Verhinderen AAN WVAAN Verhinderen van het omleggen van een wissel
Wissel Verhinderen UIT WVUIT Opheffen verhinderen van het omleggen van een wissel
Wissels Automatisch Omleggen UIT WKUIT Automatisch omleggen van wissels inschakelen
Wissels Automatisch Omleggen AAN WKAAN Automatisch omleggen van wissels uitschakelen
Overigen
Trein Rijweg ZS Instellen van een trein rijweg
Rangeerrijweg RS Instellen van een rangeerrijweg

Inhoud | Sp Dr S 60 | Handleiding | FAQ | Multiplayer Handleiding | Line Operations Handleiding | Spraakcommunicatie | Lijst van wijzigingen | Developers pages